Algemene voorwaarden

 

Door u in te schrijven voor lessen bij Cinfit verklaart u dat u deze voorwaarden en de regels en voorschriften van Cinfit hebt gelezen en aanvaard en dat u in overeenstemming met deze voorwaarden en voorschriften zult handelen.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Cinfit: de aanbieder en organisator van de lessen met ondernemingsnummer 0682.468.442, met maatschappelijke zetel te Lodewijk Dosfelstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, gevestigd te Gasmeterstraat 83c, 9100 Sint-Niklaas en met website www.cinfit.be.

Les(sen): alle door Cinfit georganiseerde activiteiten.

Zaal: de locatie waar de lessen plaatsvinden, gelegen in de Gasmeterstraat 83c, 9100 Sint-Niklaas.

Deelnemer(s), klant(en): elke natuurlijke persoon die zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een les bij Cinfit.

Groep van deelnemers: deelnemers die vanwege hun leeftijd en/of studies tot dezelfde groep behoren (volwassenen, studenten, tieners of kinderen).

Volwassene(n): natuurlijke perso(o)n(en) vanaf 18 jaar.

Student(en): natuurlijke perso(o)n(en) van 18 t.e.m. 24 jaar die een geldige studentenkaart bezitten.

Tiener(s): natuurlijke perso(o)n(en) vanaf 12 t.e.m. 17 jaar.

Kind(eren): natuurlijke perso(o)n(en) vanaf 6 t.e.m. 11 jaar.

 

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN BETALING

a. Inschrijven voor een les is verplicht en gebeurt uitsluitend via de website of de app van Cinfit (via MyClubplanner). Deelname is pas bevestigd na ontvangst van de bevestigingsmail door de deelnemer.

b. Inschrijven is enkel mogelijk mits het bezit van een geldige 10- of 20-beurtenkaart of losse beurt. Deze kunnen uitsluitend aangekocht worden via de website of de app van Cinfit (via MyClubplanner). Betaling gebeurt online in de webshop via Bancontact. 

c. Prijzen en aangeboden formules kunnen steeds eenzijdig door Cinfit worden aangepast, doch niet voor reeds aangekochte producten.

d. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet wordt u de toegang tot Cinfit tijdelijk ontzegd tot het voldoen van uw betaling. Indien u, na aanmaning, nog steeds niet aan uw betalingsverplichting voldoet, wordt u geacht in verzuim te zijn. Vanaf dat moment zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van de verschuldigde bedragen vermeerderd met de wettelijke rente (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsmede een forfaitair bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden ons evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen, mits bewijs van de geleden schade, en het contract eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat u enige schadevergoeding verschuldigd bent. Wij hebben ook het recht om onze vordering uit handen te geven aan een derde partij, waaronder een incassobureau.

e. Beurtenkaarten en losse beurten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet gedeeld of doorgegeven worden.

f. Een 10-beurtenkaart is 6 maanden geldig, een 20-beurtenkaart 12 maanden en een losse beurt 1 maand. Beurtenkaarten en losse beurten worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald en worden niet verlengd, tenzij uitzonderlijk omwille van medische redenen. Let dus steeds op de geldigheidsduur. 

g. Een beurtenkaart kan enkel tijdelijk worden bevroren nadat Cinfit een geldig medisch attest heeft ontvangen (per e-mail aan hello@cinfit.be) waarin staat dat het lid minstens één maand niet in staat is om te sporten na toezending van het attest aan Cinfit. 

De bevriezing is van kracht vanaf het moment van ontvangst van het attest door Cinfit en heeft geen terugwerkende kracht; 

De bevriezing geldt voor maximaal 12 maanden en eindigt op de datum die op het medische attest is vermeld;

De bevriezing verschuift de duur van beurtenkaart evenredig met de duur van de schorsing, met een maximum van 12 maanden.

h. Cinfit kan u vragen om door middel van het tonen van uw identiteitskaart of studentenkaart te bewijzen dat u behoort tot een bepaalde groep van deelnemers en daardoor recht hebt op een aangepast tarief. Het is daarom eveneens verplicht om uw geboortedatum op te geven bij registratie.

i. Ons doel is in Cinfit een klimaat te scheppen waarin iedereen elkaar respecteert en zich aan de geldende regels houdt. Als u zich niet houdt aan de voorwaarden van de overeenkomst, het reglement of deze algemene voorwaarden, of als u gedrag vertoont dat onaanvaardbaar wordt geacht, kan Cinfit u de toegang tot de zaal ontzeggen en de overeenkomst eenzijdig beëindigen wegens wangedrag (met onmiddellijke ingang), zonder recht op terugbetaling van reeds aangekochte producten. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Opnieuw inschrijven na een dergelijke uitsluiting is een legitieme reden voor onmiddellijke beëindiging van de nieuwe overeenkomst en een restitutie pro rata, met uitzondering van 10 EUR administratieve kost die bij Cinfit zal blijven.

 

ARTIKEL 3: UITSCHRIJVING / ANNULERING

a. De deelnemer kan zich uitschrijven van een gereserveerde les tot 24 uur voor de start van de gereserveerde les. Dit gebeurt uitsluitend via de website of de app van Cinfit (via MyClubplanner). De uitschrijving is pas bevestigd na ontvangst van de bevestigingsmail door de deelnemer.

b. Tussen 24 uur en 4 uur voor de start van de les kan de inschrijving enkel nog telefonisch geannuleerd worden indien noodzakelijk. 

c. Annuleringen minder dan 4 uur voor start van de les worden nooit aanvaard en de les wordt in dat geval altijd aangerekend, ook als de deelnemer niet aanwezig was in de les. 

d. Cinfit behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren bij te weinig inschrijvingen. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht via e-mail en de app van Cinfit (via MyClubplanner). De reeds afgetrokken beurt wordt in dat geval teruggegeven.

 

ARTIKEL 4: LESROOSTER, LESLOCATIE EN SLUITINGEN

a. Cinfit vermeldt het wekelijkse lesrooster op haar website. De Cinfit-app en reserveringswebsite (via MyClubplanner) toont steeds het actuele lesaanbod, rekening houdend met sluitingen (bvb op feestdagen, door vakantie of overmacht).

b. Alle lessen vinden plaats in de zaal van Cinfit, gelegen in Gasmeterstraat 83c, 9100 Sint-Niklaas. Cinfit behoudt zich het recht voor om lessen op een andere locatie te organiseren, mits dit minstens 1 dag op voorhand wordt meegedeeld aan de ingeschreven deelnemers.

c. Sluitingen en annuleringen van lessen geven geen aanleiding tot het verlengen van de geldigheid van aangekochte producten. Hiermee werd reeds rekening gehouden in het bepalen van de geldigheidsduur.

d. Het lesrooster wordt zo stabiel mogelijk gehouden. Doch heeft Cinfit het recht om het lesrooster (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of permanent te wijzigen. Cinfit kan eenzijdig een permanente wijziging aanbrengen. Dit geeft geen recht tot terugbetaling van beurtenkaarten of losse beurten aan klanten, tenzij de klant schriftelijk kan aantonen dat deze wijziging van die aard is dat de klant niet meer kan deelnemen aan de lessen. In dat geval wordt uitzonderlijk het resterend aantal beurten pro rata terugbetaald aan de klant.

 

ARTIKEL 5: RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van elke sport houdt risico's in. Als u zich inschrijft voor onze lessen, moet u zelf kunnen beoordelen waartoe u in staat bent. U blijft altijd verantwoordelijk voor de manier waarop u sport en de keuzes die u daarbij maakt. Het gebruik van onze faciliteiten is op eigen risico. Als u twijfelt aan uw lichamelijke conditie, raden wij u aan medisch of specialistisch advies in te winnen vooraleer deel te nemen aan de lessen.

b. Deelname aan door Cinfit georganiseerde lessen is steeds op eigen risico. 

c. Cinfit en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of gevolgschade als gevolg van een ongeval of letsel van u in onze club, behalve voor persoonlijk letsel veroorzaakt door de handelingen of nalatigheid van Cinfit. 

d. U wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Cinfit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

e. Schade aan eigendommen van Cinfit veroorzaakt door de deelnemer zullen verhaald worden op de deelnemer of ouder van de deelnemer indien deze minderjarig is. 

 

ARTIKEL 6: KLACHTEN

a. Wij streven ernaar iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze sportfaciliteiten. Als u een klacht heeft, betreuren we dat, maar we willen natuurlijk dat u het ons laat weten. U kunt hiervoor contact opnemen via hello@cinfit.be.

 

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uw overeenkomst uit te voeren, verzamelen en bewaren wij een aantal van uw persoonsgegevens. Cinfit zal uw persoonsgegevens op passende en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

b. In dit verband vermeldt de privacyverklaring van Cinfit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij persoonsgegevens verwerken. Voorts wordt in de verklaring uitgelegd hoe belanghebbenden hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING VAN GEGEVENS

a. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens dient u direct via MyClubplanner door te geven aan Cinfit.

 

ARTIKEL 9: CONTACTINFORMATIE 

a. Onze contactgegevens zijn als volgt:

online op onze website;

via e-mail aan hello@cinfit.be;

of via postadres: Cinfit, Lodewijk Dosfelstraat 3, 9100 Sint-Niklaas.

 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Deze voorwaarden en alle door of met Cinfit gesloten contracten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

b. In geval van een geschil met betrekking tot de tussen het Lid en Cinfit gesloten overeenkomst zullen beide partijen in onderling overleg tot een oplossing trachten te komen.

c. Indien overleg niet leidt tot een oplossing kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Dendermonde.